Sebutkan syarat-syarat simbol peta yang baik

Syarat-syarat simbol peta yang baik, yaitu sebagai berikut.

a. Kecil, supaya tidak terlalu banyak memerlukan ruang pada peta.

b. Sederhana, supaya mudah dan cepat digambar.

c. Jelas, supaya tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca peta.

Fungsi simbol pada peta adalah untuk mengganti atau mewakili objek yang digambarkan pada peta. Dalam penggambaran peta, penempatan simbol ini diusahakan benar lokasinya. Simbol peta yang baik adalah yang mudah dikenal dan mudah digambar.

Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Simbol peta adalah suatu tanda yang ada di peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Symbol peta diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu simbol titik, simbol garis dan simbol area. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat atau data personal seperti kota dan titik trianggulasi, symbol ini dapat berupa Dot, segitiga, segi empat, atau lingkaran. Simbol garis digunakan untuk mewakili data geografi yang berhubungan dengan jarak, misalnya batas wilayah , jalan, sungai, danau, tepi rawa,dan pantai. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan symbol yang mencakup luasan tertentu misalnya daerah rawa, hutan, dan padang pasir

Peta selalu dilengkapi dengan pemberian simbol-simbol yang merupakan generalisasi dari suatu benda atau bidang sebenarnya. Simbol hendaknya mudah digambar dan dibaca oleh pembaca peta atau users serta usahakan dibuat semenarik mungkin. Untuk lebih membuat simbol dan peta lebih menarik biasanya simbol-simbol tersebut diberi warna atau colouring. Simbol-simbol yang ditempatkan pada sebuah peta dapat dianalisa dan dapat menentukan tema dari peta tersebut. Penggunaan simbol peta dari waktu ke waktu selalu berkembang mengikuti dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang perpetaan dan menyesuaikan pula dengan jenis peta sehingga memungkinkan simbol suatu seri peta berbeda dengan simbol seri peta lain. Simbol yang ada dalam sebuah peta hendaknya adalah simbol yang baik dan benar.