Matematika

24/3 sama dengan apa?

24/3 sama dengan apa?

[lateks]2^{frac{4}{3}}=sqrt[3]{2^{4}} = sqrt[3]{16} = 2.51984[/latex]

10